algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Earcandies

Holmlei 61

2800 Mechelen (België)

info@earcandies.be
0485/44 69 68

ondernemingsnummer: 0784.376.048

BTW-nummer: BE0784.376.048


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Earcandies een met maatschappelijke zetel te Holmlei 61 2800 Mechelen, BTW BE0784.376.048, (hierna ‘wij’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Earcandies moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Earcandies aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Leveringen worden uitbesteed aan Bpost. Deze bedragen

  • €2,32 bij een verzending zonder track and trace;
  • €5,70 bij een verzending met track and trace.

De klant kiest zelf of er met of zonder track and trace verzonden wordt.

Verzenden zonder track and trace betekent dat het risico bij de klant ligt.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Earcandies niet. Earcandies is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Earcandies is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Earcandies. Earcandies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Online bestellingen worden via de webshop gedaan.

Na het betalen, ontvangt u een ontvangsbevestiging via mail.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE04 0019 3127 3131


Earcandies is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Earcandies streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 3 werkdagen.

Earcandies is niet verantwoordelijk voor de tijd die bpost doet over het afleveren van verzonden bestellingen. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan bericht via mail.

De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.


Het kan voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dit geval brengen we u op de hoogte hiervan uiterlijk op het moment van de gedeeltelijke levering. Als u de bestelling toch wilt annuleren, is dat mogelijk. Earcandies zal in dat geval voor terugbetaling binnen 7 werkdagen zorgen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Earcandies.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Earcandies was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Earcandies.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Earcandies te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Earcandies.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Een retour moet wel telkens via mail aangemeld worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Earcandies, Holmlei 61 2800 Mechelen, 0485 44 69 58,  info@earcandies.be via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Earcandies heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Earcandies, Holmlei 61 2800 Mechelen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Earcandies zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, en in goede staat zijn, worden teruggenomen. Producten die gebruikt werden, nemen wij niet terug.
Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Earcandies alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Earcandies op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Earcandies wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Earcandies geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Earcandies betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8
Iedere aansprakelijkheid van Earcandies voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Earcandies is ook niet aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Earcandies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Earcandies.

Op overeenkomsten tussen Earcandies en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Winkelwagen